Overslaan en naar de inhoud gaan

Leveringsvoorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden april 2024-1

Producten en diensten onder de merknaam "Svendingtray", hierna genoemd Svendingtray, worden geproduceerd en verkocht door Sven Heesterman h.o.d.n. Svennovations, Oude Huissenseweg 4B 6834GS Arnhem, Nederland, kamer van koophandel 09086952

Deze handelsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tot vervaardiging en/of levering van enig product of dienst tussen hierna omschreven opdrachtgever en Svendingtray.
Met het plaatsen van een bestelling of het aanvaarden van een aanbod verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze leveringsvoorwaarden.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende voorwaarden
Andere voorwaarden dan die genoemd zijn in deze handelsvoorwaarden en het door Svendingtray uitgebrachte aanbod (hierna te noemen “offerte”) zijn slechts van toepassing voor zover deze door Svendingtray in de offerte als geaccepteerd zijn verklaard.

Indien na het uitbrengen van de offerte aanvullende voorwaarden moeten worden opgenomen in de overeenkomst dan wordt een nieuwe offerte uitgebracht waarin ook een aanpassing in de aangeboden prijs kan worden opgenomen.

Artikel 1. definities
Opdrachtgever: een persoon die aan Svendingtray opdracht verleent tot het vervaardigen en leveren van een product of meerdere producten, in het kader van de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf.
Indien opdrachtgever de opdracht aan Svendingtray verstrekt voor de levering aan en betaling door een andere partij dan opdrachtgever zelf dan verklaart opdrachtgever gerechtigd te zijn deze opdracht namens deze andere partij aan Svendingtray te verstrekken.
Opdrachtgever verklaart gerechtigd te zijn tot het verstrekken van de opdracht en zorg te dragen voor het (doen) betalen daarvan na levering.

Artikel 2. offertes
Onder offerte wordt verstaan een aanbod voor het realiseren en leveren van enig product of dienst in welke vorm dan ook, mondeling, via een website of via email.

1. De door Svendingtray gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.

2. De offerte is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, en door de opdrachtgever gestelde eisen.
Indien de opdrachtgever of een derde na het uitbrengen van de offerte aanvullende eisen kenbaar maakt, of indien tijdens of voorafgaand aan de uitvoering afwijkingen ten opzichte van de tekeningen of verstrekte gegevens worden geconstateerd, komen de financiële en praktische gevolgen daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Aanvullende eisen of afwijkingen van de door de opdrachtgever verstrekte tekeningen en/of gegevens kunnen door Svendingtray reden zijn een nieuwe of aanvullende offerte uit te brengen.

Artikel 3. uitvoering van de overeenkomst

1. Svendingtray zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Svendingtray het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.
3. Svendingtray en de door haar ingeschakelde derden zullen de werkzaamheden verrichten binnen de normale werktijden van de onderneming, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Svendingtray de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Het toepassen van een strikt gedefinieerde kleur is slechts beperkt mogelijk en wordt alleen tegen een in de offerte opgenomen meerprijs uitgevoerd. Indien opdrachtgever inderdaad een strikt gedefinieerde kleur wil laten toepassen dan is behalve de vermelding van de kleurcodering ook het ter beschikking stellen van een kleurstaal noodzakelijk.

Artikel 4. verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever stelt Svendingtray in de gelegenheid het werk op een goede en veilige wijze te verrichten.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, goedkeuringen, bescheiden en zaken waarvan Svendingtray aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Svendingtray worden verstrekt en dat opdrachtgever gerechtigd is deze gegevens, goedkeuringen, bescheiden en zaken aan Svendingtray over te dragen voor verwerking door Svendingtray.
Alle kosten die voortvloeien uit het feit dat opdrachtgever niet gerechtigd is dan wel blijkt te zijn om gegevens, goedkeuringen, bescheiden en zaken aan Svendingtray over te dragen zijn voor rekening van opdrachtgever.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Svendingtray zijn verstrekt, of onjuist blijken, heeft Svendingtray het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De opdrachtgever is verplicht objecten waarop de opdracht betrekking heeft all risk te verzekeren.
4. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen en gegevens of hulpmiddelen die aan Svendingtray ter beschikking heeft gesteld, dan wel door opdrachtgever zijn verlangd bij de uitoefening van de werkzaamheden, tenzij Svendingtray de gebreken kende en Svendingtray de opdrachtgever daarop niet heeft gewezen.

Artikel 5. oplevering, contractduur, uitvoeringstermijn

1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Svendingtray derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Indien vertraging van de werkzaamheden redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van nalatigheid van de opdrachtgever, wordt de levertijd verlengd met (in ieder geval) de vertraging. De kosten die daarmee verband houden komen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd. Dit is het geval indien
a. De opdrachtgever dit aan Svendingtray mededeelt; of
b. Svendingtray de opdrachtgever heeft bericht het werk voltooid te hebben en indien opdrachtgever niet binnen 10 dagen na dagtekening van de door Svendingtray geleverde producten schriftelijk de bezwaren tegen voltooiing van het
werk kenbaar heeft gemaakt; of
c. De opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneme van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Of
d. Svendingtray de werkzaamheden heeft voltooid en de laatste factuur betreffende het werk aan opdrachtgever heeft
gestuurd.
4. Na oplevering is het risico voor het geleverde voor de opdrachtgever.
5. Indien de opdrachtgever na levering in gebreke blijft met afname van het geleverde of andere zaken, wordt deze opgeslagen voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 6. meerwerk en wijzigingen van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
3. Svendingtray is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen
4. In afwijking van lid 3 zal Svendingtray geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Svendingtray toegerekend kunnen worden. De extra kosten die voortvloeien uit aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, komen voor rekening van de opdrachtgever. 
5. Svendingtray zal wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst ter goedkeuring aan opdrachtgever overleggen. Indien goedkeuring uitblijft binnen een voor uitvoering van de opdracht passende termijn dan kan Svendingtray beslissen de werkzaamheden voort te zetten zonder goedkeuring. Indien hierbij fouten onopgemerkt blijven dan zijn eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. intellectuele eigendom

1. Svendingtray behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
2. Alle door Svendingtray verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen,
omschrijvingen, modellen, begrotingen, calculaties, software, enz., blijven eigendom van Svendingtray en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaand toestemming van Svendingtray worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Svendingtray behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie te kennis van derden wordt gebracht.
4. Svendingtray legt het geleverde vast in beeldmateriaal om dat beeldmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden.
5. Svendingtray stelt zich ten doel altijd toestemming te vragen aan opdrachtgever voor het daadwerkelijk gebruiken van dit beeldmateriaal voor de promotie van Svendingtray, indien in dit beeldmateriaal beeldmerken zoals logo’s te zien zijn die door opdrachtgever aan Svendingtray zijn overgedragen.
6. Indien Svendingtray naar oordeel van de opdrachtgever onterecht gebruik maakt van dit beeldmateriaal vanwege de hierin zichtbare beeldmerken zoals in lid 5 vermeld, dan zal Svendingtray de publicatie wijzigen zodat het beeldmerk niet meer te identificeren is of het volledige beeldmateriaal onttrekken aan publicatie.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

In de volgende gevallen is Svendingtray bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Svendingtray schadevergoeding te vorderen:
indien na het sluiten van de overeenkomst aan Svendingtray ter kennis gekomen omstandigheden geven Svendingtray goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen:
indien Svendingtray de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. De vorderingen van Svendingtray op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar.
Indien Svendingtray voorafgaand aan de ontbinding van de overeenkomst reeds gestart is met het realiseren van de overeengekomen levering dan zal Svendingtray de daaruit voortvloeiende kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.
Eventuele resultaten van dat werk worden voor zover mogelijk en voor zover wenselijk aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 9. Garantie, gebreken en klachttermijnen.

1. Opdrachtgever dient de door Svendingtray verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken bij oplevering te onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Worden er zichtbare gebreken geconstateerd, dan zal Svendingtray deze verhelpen volgens een in onderling overleg op te stellen planning.
3. Zichtbare gebreken die voortvloeien uit natuurlijke variatie in het materiaal of die het gevolg zijn processen buiten de invloedssfeer van Svendingtray maken geen deel uit van deze garantie.
4. Svendingtray garandeert de deugdelijkheid van de werkzaamheden gedurende 1 jaar na de datum van het doen van de levering.
5. De garantie heeft slechts betrekking op gebruik van het geleverde in normaal verkeer.
Normale slijtage maakt geen onderdeel uit van de garantie.
6. Tijdens de garantietermijn ontdekte gebreken dienen binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht te worden gemeld.
7. Svendingtray zal, indien een klacht gegrond is, de gebreken herstellen zoals overeengekomen. Indien dit onmogelijk of redelijkerwijs niet (meer) zinvol is of redelijkerwijs niet van Svendingtray kan worden gevergd, zal Svendingtray
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze voorwaarden.
Herstelwerkzaamheden zullen op een door Svendingtray aan te wijzen locatie plaatsvinden en uitsluitend binnen Nederland.

Artikel 10. Prijzen

1. Alle in de communicatie genoemde prijzen gelden bij betaling voorafgaand aan levering, bij een niet fatale levertijd.
2. Indien met het aanvaarden van de opdracht een fatale levertijd onderdeel wordt van de opdracht dan zal Svendingtray daar een toeslag voor rekenen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de complexiteit van de productie en de noodzakelijke verkorting van de levertijd.
3. Tenzij anders vermeld zijn de in communicatie genoemde bedragen en prijzen exclusief BTW.
Bij levering binnen Nederland wordt het factuurbedrag vermeerderd met de wettelijk te rekenen BTW.
Bij levering buiten Nederland maar binnen de EU wordt het factuurbedrag vermeerderd met de Nederlandse wettelijke BTW, tenzij de opdrachtgever een verifieerbaar BTW-nummer overlegd.
Bij een levering aan een buitenlandse opdrachtgever met een verifieerbaar BTW-nummer en aan een opdrachtgever buiten de Europese Unie wordt op de factuur geen BTW in rekening gebracht.
4. Tenzij anders vermeld zijn in de prijs of aanneemsom niet begrepen de ter zake verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen die gelden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Wijzigingen van deze heffingen worden in de koopprijs of aanneemsom doorberekend. Indien de verschuldigdheid van een heffing kan
worden voorkomen door het naleven van bepaalde voorschriften, zijn partijen hiertoe jegens elkaar gehouden.

Artikel 11. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling zonder korting, inhouding, verrekening of opschorting, te geschieden voorafgaand aan levering.
Zolang opdrachtgever de betaling niet volledig heeft voldaan blijft het eigendom van het uit de overeengekomen voortvloeiende goed bij Svendingtray.
Bij een andere betalingstermijn is opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien opdrachtgever in verzuim is, is Svendingtray onverminderd haar overige rechten uit de wet overeenkomst gerechtigd tot opschorting van haar verplichting uit de overeenkomst, ten aanzien waarvan opdrachtgever met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met opdrachtgever. Tevens is Svendingtray gerechtigd tot vergoeding van alle schade als gevolg van de niet tijdige betaling.
2. in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. tenzij Svendingtray uitdrukkelijk met uitstel van betaling heeft ingestemd, is opdrachtgever niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten om de reden dat het door Svendingtray geleverde of gepresenteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.
4. de buiten rechtelijke (incasso) kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen bedrag.

Artikel 12. Zekerheid

Opdrachtgever is verplicht zekerheid tot betaling te verstrekken indien Svendingtray daarom verzoekt, indien en zolang de opdrachtgever weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Svendingtray gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden te onderbreken.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid


1. Opdrachtgever van Svendingtray is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt , is de aansprakelijkheid van Svendingtray beperkt tot het factuurbedrag. Bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
3. Svendingtray is niet verder aansprakelijk dan de verstrekte garantie.
4. Svendingtray is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten in strijd met door of namens opdrachtgever gegeven instructies.
5. Svendingtray is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan doordat Svendingtray is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
haar kenbaar behoorde te zijn.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Svendingtray of haar ondergeschikten.

Artikel 14. overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Svendingtray geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Svendingtray niet in staat is haar verplichtingen na te komen,
verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot productie en/of aanvoer en/of invoer van grond- en hulpstoffen en/of met betrekking tot de fabricage van die producten en/of het vervoer daarvan naar de plaats van
levering (onder één en ander begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven, alsmede werkstakingen in het bedrijf van Svendingtray en toeleveranciers worden daaronder begrepen wordt) en algemene vervoersproblemen.
2. Svendingtray heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Svendingtray haar verbintenis had moet nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Svendingtray opgeschort, indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Svendingtray niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Svendingtray bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract.

Artikel 15. geschilbeslechting

1. in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Svendingtray, in geval de rechtbank bevoegd is, kunnen worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem.
2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat Svendingtray zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 16. toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Svendingtray en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De mogelijke toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. vertalingen

De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven vertaling daarvan.

­---